Polityka prywatności
Fundacji Be A Hero

Daty obowiązywania: od 17.03.2022

1. Informacje ogólne
Aktualna wersja Polityki Prywatności Fundacji Be A Hero obowiązuje od 17 marca 2022.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Be A Hero z siedzibą w Pruszkowie, 05-800,
przy ul. Parzniewskiej 4. NIP: 5342648741; KRS: 0000960529; REGON:521493858, wpisana
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych I zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej również jako: Fundacja), reprezentowana
przez Zarząd – działających łącznie Członków Zarządu – Martę Małecką oraz Macieja
Mielniczuk.

Celem Polityki Prywatności jest zebranie najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania
danych osobowych przez Fundację Be A Hero. Przedstawiamy w niej kluczowe grupy osób,
których dane przetwarzamy, opisujemy w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne to
robimy. Informujemy także o prawach przysługujących osobom, których dane przetwarzamy.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i
zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy
ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także
wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego, takimi jak ogólne
rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

Na potrzeby łatwiejszego odbioru Polityki Prywatności termin „Właściciel danych” zastąpiliśmy
określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”, “Fundacja”, “Fundacja Be A Hero”. Termin „RODO”
oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Czyje dane przetwarzamy i na jakich zasadach?

Dane użytkowniczek i użytkowników stron beaheroua.org, beahero.org.pl.

Za pośrednictwem naszych stron internetowych zbieramy dane tylko w takim zakresie, w jakim
jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia sprawnego działania oferowanych
w ich ramach funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji. Podczas korzystania
z serwisów Fundacji automatycznie zapisywane są tzw. logi systemowe – anonimowe

informacje takie jak czas wizyty użytkownika w serwisie, adres IP użytkownika, adres URL,
rodzaj przeglądarki, dane o pobieranych plikach itp. Dane statystyczne dotyczące korzystania
ze stron internetowych przechowujemy do końca działalności Fundacji w oparciu o nasz
prawnie uzasadniony interes.

Dane osób wspierających nas darowiznami

Finansowe wspieranie Fundacji Be A Hero jest możliwe poprzez przekazanie darowizny
przelewem na rachunek bankowy, poprzez system PayNow obsługujący płatności online w
polskich bankach i za pośrednictwem kart płatniczych oraz PayPal.
W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy
dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę
darowizny, adres. Jest to niezbędne do wypełnienia ciążących na Fundacji obowiązków
prawnych (np. na podstawie przepisów dotyczących rachunkowości). Dodatkowe informacje
podane w tytule przelewu (np. adres e-mail) przetwarzamy na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu w celu wysłania podziękowań za wsparcie. W tym samym celu
wykorzystujemy również adresy z przelewów bankowych osób przekazujących nam darowizny.

W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem systemu PayNow prosimy o podanie
imienia i nazwiska,, kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest konieczny do technicznej
obsługi płatności przez system CRM. Jest to niezbędne do realizacji umowy oraz wypełnienia
ciążących na Fundacji obowiązków prawnych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne
do przekazania darowizny. Adres e-mail służy nam również – na podstawie uzasadnionego
interesu – do wysłania potwierdzenia wykonania przelewu i podziękowania za wsparcie. Jeśli
nie życzysz sobie podziękowań, wyślij swój sprzeciw na adres: dane@beahero.org.pl. Jeżeli w
systemie PayNow podany jest także Twój adres zamieszkania, przetwarzamy go w ramach
naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach statystycznych. Dane osób wspierających
nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np. otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy
rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym przez nas wydarzeniu wymagającym
rejestracji).

Dane subskrybentek i subskrybentów newslettera

Przetwarzamy imiona, nazwiska oraz adresy e-mail subskrybentek i subskrybentów newslettera
Fundacji Be A Hero w celu wysyłania informacji o działalności Fundacji oraz kwestii związanych
z obszarem naszej działalności. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, którą
można w każdym czasie odwołać. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do
zamówienia mailingu. Dane przetwarzamy do końca istnienia Fundacji lub do czasu wycofania
zgody. Dane byłych subskrybentek i subskrybentów newslettera przetwarzamy na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu w celu zarządzania relacjami przez 2 lata od końca
roku kalendarzowego, w którym odnotowaliśmy ostatnią interakcję z daną osobą (np.
otrzymaliśmy darowiznę, odnotowaliśmy rezygnację z newslettera lub udział w organizowanym
przez nas wydarzeniu wymagającym rejestracji). Jeśli chcesz, żebyśmy wcześniej usunęli

informację, że kiedykolwiek subskrybowałaś/-eś nasz newsletter i całkiem przestali się z Tobą
kontaktować, napisz do nas na adres dane@beahero.org.pl.

Dane osób korzystających z kanałów komunikacji niepublicznej

Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy w
domenie beahero.org.pl), telefonicznie, za pośrednictwem SMS-ów czy listownie, przetwarzamy
na podstawie uzasadnionego interesu, w celu obsługi korespondencji, w celach wynikających z
treści komunikacji lub w celu nawiązania kontaktu w przyszłości. Dane te mogą obejmować imię
i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w
treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Dane przetwarzamy w celach
archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Fundacji, z wyjątkiem
danych o wrażliwym charakterze, które usuwamy lub anonimizujemy niezwłocznie po
zamknięciu danej sprawy. Pisząc lub dzwoniąc do nas, staraj się nie podawać zbędnych
danych. Jeśli będziemy potrzebowali dodatkowych informacji, poprosimy o nie.

Dane osób komunikujących się z Fundacją przez portale społecznościowe

Facebook, Instagram i Linkedin są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i
przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów. Kiedy wchodzisz w interakcję z nami
poprzez Facebooka, Instagram lub Linkedin (polubienie/obserwowanie strony, dołączenie do
administrowanej przez nas grupy, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze,
wiadomości prywatne), administratorem Twoich danych osobowych staje się oprócz
Facebooka, Instagrama czy Linkedin także Fundacja Be A Hero. Dane, takie jak imię i
nazwisko/nick, wizerunek, profil publiczny oraz inne informacje przekazane w wiadomościach
lub komentarzach, przetwarzamy do końca działalności Fundacji na podstawie naszego prawnie
uzasadnionego interesu, w celu odpowiedzi na komentarze i wiadomości, utrzymywanie relacji z
osobami wchodzącymi z nami w interakcje, a także w celu analizy skuteczności komunikacji.

3. Statystyki (Google Analytics)

Na naszej Stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics, usługi analizy
stron internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
Google analizuje korzystanie z naszej strony internetowej w naszym imieniu. W tym
celu wykorzystywane są m. in. pliki cookie opisane w punkcie 9. Informacje zebrane
przez Google w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej (np. URL
odsyłający, odwiedzone strony, typ przeglądarki, ustawienia języka, system operacyjny,
rozdzielczość ekranu) zostają przekazane do serwera Google w USA, gdzie są one
przechowywane i analizowane. Ich wyniki są nam udostępniane w formie anonimowej.
Twoje dane dotyczące użytkowania nie są w tym procesie połączone z Twoim pełnym
adresem IP.

Istnieje możliwość wycofania zgody na korzystanie z analizy stron internetowych w
dowolnym momencie, poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiedniej wtyczki
przeglądarki Google.

Dalsze informacje o usłudze Google Analytics są dostępne w Warunkach korzystania z
usług Google Analytics, Wytycznych ochrony prywatności i danych osobowych Google
Analytics oraz w Polityce prywatności Google.

4. Reklamacje

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, albo po
prostu zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności, napisz na adres email:
dane@beahero.org.pl.
Masz także prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką
uregulowaną naszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Fundacji.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i
nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji.
Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje
niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Fundację.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz także
złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Udostępnianie danych

Fundacja Be A Hero będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie:

● podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na nasze polecenie i w tym
samym celu na podstawie upoważnienia bądź umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (np. obsługa informatyczna bądź księgowa Fundacji).

● podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
Ponadto w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną dane osobowe
powierzamy do przetwarzania pośrednikom pocztowym (Poczcie Polskiej oraz innym

firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i
regulaminów usług.

Dane osobowe zebrane w ramach projektów finasowanych ze środków publicznych
mogą być udostępniane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego
projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych czynności
lub ich przedstawicielom.
Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

6. Retencja danych

Możliwe do ustalenia okresy przechowywania danych osobowych przez Fundację Be A
Hero zostały opisane w punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności.

Poza sytuacjami opisanymi w punkcie 2, zastrzegamy sobie również prawo do
przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody w zakresie
wynikającym z potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji
danych.

7. Twoje prawa

W zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci
następujące prawa:

Jeżeli zechcesz uzyskać dostęp, skorygować, zaktualizować albo zażądać usunięcia
swoich danych osobowych, możesz to zrobić zawsze, kontaktując się z nami w
dowolnej chwili: dane@beahero.org.pl.

Oprócz tego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych albo zażądać
przeniesienia swoich danych osobowych. I tutaj też możesz skorzystać z tych praw,
kontaktując się z nami dane@beahero.org.pl.

W przypadku gdy gromadziliśmy i przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe za Twoją
zgodą, możesz wycofać zgodę w dowolnej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed tym wycofaniem, ani nie
wpłynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem
podstawy do przetwarzania inne niż zgoda.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych narusza przepisy.

Odpowiadamy na wszystkie żądania, które otrzymujemy od osób pragnących
skorzystać ze swoich praw do ochrony danych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa dotyczącymi ochrony danych.

8. Zabezpieczenia danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne
zgodne z właściwymi przepisami prawa. Większość danych przechowujemy w formie
elektronicznej: przede wszystkim na własnym oraz wynajętym serwerze, a także – w
ograniczonym zakresie – na komputerach biurowych, zewnętrznych dyskach oraz w
telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych
wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją Be A Hero,
przede wszystkim systemu do zarządzania relacjami CRM (dalej: system CRM), poczty
e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie
dokumentacji papierowej, w odpowiednio zabezpieczonych szafach i pomieszczeniach.

9. Pliki cookies

Pliki cookies (w dosłownym tłumaczeniu z j. angielskiego: ciasteczka) są to małe pliki
tekstowe, przesyłane do Twojego urządzenia podczas odwiedzania naszych stron
internetowych: beaheroua.org, beahero.org.pl..

Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej z której pochodzą, ustawienia
dokonane przez użytkownika serwisu dotyczące układu strony, rozmiaru tekstu,
kolorów, wersji kontrastowej, dane wpisywane do formularzy oraz wartość, którą jest
zazwyczaj automatycznie wygenerowana unikalna liczba. Mechanizm cookies nie
pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia
użytkownika końcowego.

Korzystając z serwisów Fundacji Be A Hero wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików
cookies. Jako użytkownik końcowy masz możliwość korzystania z serwisu
internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje
serwisu nie będą działać poprawnie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie i w każdym
czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, jak również usunąć pliki cookies
korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używasz. W
przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies, możliwe jest zaznaczenie w
ustawieniach przeglądarki opcji odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich
przesłania.

Nasze strony internetowe mogą stosować następujące pliki cookies:

1. pliki uwierzytelniające – wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania użytkownika końcowego w serwisie internetowym oraz do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
2. pliki statystyczne – wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie
korzystania użytkownika końcowego z serwisu internetowego;
3. pliki funkcjonalne – wykorzystywane do zapamiętania wybranych przez
użytkownika końcowego ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w
zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy oficjalnych stron
internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych
aplikację, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta:

● Internet Explorer –  http://support.microsoft.com/
● Chrome –  http://support.google.com/chrome/
● Safari –  http://support.apple.com/
● Firefox –  http://support.mozilla.org/pl/
● Opera –  http://help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:
● Android –  http://support.google.com/chrome/
● Safari –  http://support.apple.com/
● Windows Phone –  http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/ (12).

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Fundacja Be A Hero zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w
treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z
dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.beaheroua.org